Reklamačný poriadok

1.1 Reklamovať sa môže len tovar, ktorý bol na slovenský trh dovezený oficiálnym dovozcom Certus Mercatus s.r.o., Praha, a ktorý bol zakúpený v sieti autorizovaných predajcov iRobot.

1.2 Reklamáciu si môže zákazník uplatniť priamo v autorizovanom servisnom stredisku príslušného výrobcu tovaru, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo v návode na použitie alebo , v dokumentácii tovaru, prípadne u predávajúceho; kontakty nájde kupujúci v sekcii „Servis" na internetovej stránke www.irobot.sk. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba"). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

2.1 Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby.

2.2 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. (§ 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka).

3.1 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a súčasne s tovarom doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na www.irobot.sk na podstránke Servis. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní predávajúcemu alebo určenej osobe na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci a ani určená osoba nepreberá. Kupujúci je povinný v „Reklamačnom formulári" pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne opísať vadu a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

3.2 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie.

3.3 Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovný výskyt tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať. Tiež v prípade, ak má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

3.4 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má právo na primeranú zľavu z ceny.

3.5 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má kupujúci právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú súčinnosť na jej vybavenie.

3.6 Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale, zabalený tak, aby bol spôsobilý na prepravu krehkého tovaru, spolu s dokladom o kúpe reklamovaného tovaru. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri doručení zásielky (prevzatí tovaru) za prítomnosti dopravcu a má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.

3.7 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri doručení zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich zistení – najneskôr však do 3 dní od doručenia zásielky. Neskoršie reklamácie tohto druhu je možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia od dopravcu.

3.8 Nevhodný výber výrobku a skutočnosť, že výrobok nevyhovuje požiadavkám spotrebiteľa, nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

3.9 Spotrebiteľovi v prípade reklamácie uplatnenej v záručnej dobe nevzniká nárok na vydanie dielov alebo súčastí výrobku, ktoré boli vo výrobku vymenené pri odstraňovaní vady.

3.10 Pri servisnom zásahu môže dôjsť k strate dát, za ktoré nie sú predávajúci a ani určená osoba zodpovední. Kupujúci je povinný pred servisným zásahom svoje osobné dáta na reklamovanom tovare zálohovať sám na vlastné náklady.

4.1 Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:

 • prirodzeným opotrebením veci,
 • nedodržaním zásad používania alebo údržby, nesprávnou obsluhou alebo údržbou, alebo v rozpore s návodom na obsluhu alebo použitie,
 • mechanickým poškodením veci, vrátane náhodného poškodenia, najmä poškodením plastových či kovových častí,
 • neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja,
 • prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom,
 • prírodnými živlami,
 • prevádzkovaním v nevyhovujúcom alebo nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou.

4.2 Záruka sa taktiež nevzťahuje na:

 • tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom,
 • produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi,
 • na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky,
 • tovar u ktorého uplynula záručná doba,
 • poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom,
 • vady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku,
 • poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu,
 • výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie,
 • výrobok bol vystavený nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu,
 • výrobok bol mechanicky poškodený napríklad počas prepravy, neprimeraným zaobchádzaním, čistením a podobne,
 • do výrobku zasahovali alebo ho akokoľvek pozmeňovali iné osoby než osoby poverené výrobcom,
 • na výrobku boli porušené ochranné prvky,
 • vada je spôsobená znečistením, prirodzeným opotrebením (vrátane zníženia kapacity nabíjateľnej batérie v dôsledku počtu nabíjacích cyklov),
 • výrobok bol nevhodne alebo neodborne inštalovaný,
 • na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých, s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

5 O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom, resp. SMS správou bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude spolu s tovarom odoslaná kópia reklamačného protokolu s informáciou o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že osoba uplatňujúca si nárok na reklamáciu dané písomnosti neprevzala alebo odmietla prevziať.

6 Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

7 Reklamácie sú vybavované v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zák. č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov .